JoomFish language selector

رازهای روشنایی

 

راز اول
تعمید عیسسی در رود اردن

Light01

 

 

 

راز دوم
اولین آیت عیسی در قانای جلیل

Light02

 

 

 

راز سوم
عیسی آمدن ملکوت را بشارت میدهد

Light03

 

 

 

راز چاهارن
تجلی عیسی در حوضور شاگردانش

Light04

 

 

 

راز پنجم
تأسیس راز قربان مقدس

Light05