JoomFish language selector

رازهای غم و اندوه

 

راز اول
دعای عیسی در باغ زیتون

 

 

 

 

Sorrow01

 

 

 

راز دوم
تازیانه خوردن عیسی

Sorrow02

 

 

 

راز سوم
بر سر عیسی تاج خار می نهند

Sorrow03

 

 

 

 

راز چهارم
عیسی صلیب خود را حمل می کند

Sorrow04

 

 

 

  

راز پنجم
مصلوب شدن و جان سپردن عیسی

Sorrow05a